ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป รับเหมางานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยลักษณะงานได้กระจายไปในหลากหลายประเภท เช่น โรงงาน อำคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย อาคารชุด โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล สาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งจะเน้นผู้ว่าจ้างที่มีศักยภาพ หรือที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีฐานะการเงินที่ดี บริษัทรับเหมางานก่อสร้างทั้งในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลลักและผู้รับเหมาช่วง นอกจากนี้บริษัทจะร่วมกับผู้รับหมารายอื่นที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาหรือรับงานก่อสร้างในลักษณะของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่มร่วมค้า (Consortium) ในการรับเหมาก่อสร้างที่มีมูลค่าสูง จากประสบการณ์สะสมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมี Track Record ที่จะสามารถขยายการรับงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้ ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทได้ขยายกิจการไปประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีโครงการโฟคัสออนศาลาแดงเป็นโครงการแรกของบริษัทซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554 และ โฟคัส เพลินจิต เป็นโครงการที่สองซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558