เป้าหมายธุรกิจ

จากผลงานในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯรับเหมาช่วงงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ โดยการมุ่งเน้นรับงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความเสี่ยงของการไม่ได้รับชำระค่าก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ต่ำ มีส่วนช่วยให้บริษัทฯสามารถผ่านพ้นภาวะซบเซาของอุตสาหกรรมก่อสร้างในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งเป็นช่วงที่การรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชนประสบปัญหาอย่างหนักอย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นรวมถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างภาคเอกชน อันเป็นผลพวงมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัทฯจึงมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังภาคเอกชนให้มากขึ้น  โดยในปีที่ผ่านมา  รายได้ของบริษัทฯประมาณ 60% ของรายได้จากการดำนเนินงาน มาจากภาคเอกชน เพื่อป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจในภายภาคหน้า บริษัทฯจะรับงานที่หลากหลายมากขึ้น โดยจะพิจารณารับงานจากผู้ว่าจ้างภาคเอกชนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่สามารถรับงานก่อสร้างจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน