ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

15 มีนาคม 2560


ชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นคิดเป็นร้อยละ
นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล43,385,80034.24%
นายจักรพล ทองเจริญ6,066,60004.79%
น.ส.ทวีพร กีรติอดิศัย3,035,30002.40%
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ2,000,00001.58%
นายประจวบ เอี่ยมรัมย์1,900,00001.50%
นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ1,700,00001.34%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,642,10001.30%
นางมัลลิกา ลิ้มนันทรักษ์1,250,00000.99%
นายสรัฐพงศ์ เบญจชินาภรณ์1,188,90000.94%
นายไพสิฐ ตู้จินดา1,150,10000.91%