ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ / อายุ: ชาย หรือ หญิง, อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทุกสาขา
ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการทำทะเบียนทรัพย์สิน หรือ การเตรียมเอกสารประมูลงาน
เพิ่มเติม: สามารถขับรถยนต์ และ เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
จำนวน: 3
ผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง
เพศ / อายุ: ชาย, อายุไม่เกิน 47 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการบริหารก่อสร้างอาคารสูง หรือสถานีรถไฟฟ้า อย่างน้อย 10 ปี
เพิ่มเติม: มีใบประกอบวิชาชีพ กว.ระดับสามัญ ขึ้นไป
จำนวน: 1
ผู้อำนวยการ ฝ่ายประมาณราคา
เพศ / อายุ: ชาย, อายุไม่เกิน 47 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝ่ายประมาณราคา อย่างน้อย 10 ปี
เพิ่มเติม: มีใบประกอบวิชาชีพ กว.ระดับสามัญ ขึ้นไป
จำนวน: 1
วิศวกรประมาณราคา
เพศ / อายุ: ชาย หรือ หญิง, อายุไม่เกิน 40 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการประมาณราคา อย่างน้อย 2 ปี
เพิ่มเติม: มีใบประกอบวิชาชีพ กว.ระดับภาคขึ้นไป
จำนวน: 3
เจ้าหน้าที่เทคนิคและคอมพิวเตอร์
เพศ / อายุ: ชาย, อายุไม่เกิน 40 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: มีความรู้ความสามารถในด้านระบบเน็ตเวิร์ค รวมถึงระบบไร้สาย ความปลอดภัย มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
เพิ่มเติม: สามารถขับรถยนต์ และ เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
จำนวน: 2