คณะกรรมการบริษัท

นาย อนุชา สิหนาทกถากุล
ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
นาย เจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง
รองประธาานกรรมการ
นาย ผสันต์สุข อายนบุตร
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาย นนทวัฒน์ ทองมี
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
พลตำรวจตรี สุนทร บุญเรือง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาย วีระ สุริยอาชานนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาย แพททริค ไมเคิล ดาเวนพอร์ท
กรรมการ
นาย ธนากร ลีละสิริ
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)