คณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง

นาย อนุชา สิหนาทกถากุล
ประธานกรรมการบริหาร
นาย นนทวัฒน์ ทองมี
กรรมการผู้จัดการ
นาย ธนากร ลีละสิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
นาง วิไลพร ศิริภูริกาญจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี