คณะกรรมการพิจารณาลงทุน

นาย อนุชา สิหนาทกถากุล
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นาย เจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง
รองประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นาย นนทวัฒน์ ทองมี
กรรมการพิจารณาการลงทุน
นาย ธนากร ลีละสิริ
กรรมการพิจารณาการลงทุน
นาง วิไลพร ศิริภูริกาญจน์
กรรมการพิจารณาการลงทุน